Sake maki
alheira
Moriawase
Posta de garoupa
Gyoza
OK